سردنوش

تو فصل گرما، هیچ چیز دلچسپ تر از یه سردنوش نیست. سردنوش های نوبرونه؛ شهد غلیظ شده ی گیاهان یا میوه هاست که زنان سرپرست خانوار درستشون می کنن تا بتونیم یه سردنوش خنک و سالم بخوریم.

Showing all 8 results